S’acorden noves mesures per millorar el funcionament de la Venda Directa

El divendres 19 de febrer es va constituir un nou Grup de Treball constituït per 17 socis i sòcies que, de manera voluntària, col·laboren amb la Junta Rectora en la reordenació i actualització de la normativa de Règim Intern. L’objectiu d’aquest grup de treball és millorar l’experiència de venda per als socis i afavorir una compra còmoda i adequada per als nostres clients.

Els primers acords són els següents:

-LES PARADES TENEN UNA SUPERFÍCIE ÚTIL DE 12M2, delimitats per la línia blanca que les emmarca. Aquest és l’únic espai que pot ocupar un soci/sòcia per a la venda.

-NO ES POT SOBRESORTIR DELS LÍMITS DE LA PARADA. No es pot exposar gènere, ni carros, ni caixes ni cap element fora de l’espai propi de la parada.

-NO ES PODEN OCUPAR NI PASSADISSOS, NI PORTES, NI PARADES BUIDES. Els espais comuns NO es poden utilitzar ni per a la venda de gènere ni per al seu emmagatzematge. Són de tots/es i cal deixar-los lliures per garantir una bona fluïdesa en la circulació dels carros. En el cas de parades buides, cal llogar-les per poder utilitzar-les.

-ELS CARROS HOLANDESOS SÓN D’ÚS EXCLUSIU PER ALS COMPRADORS. Els dies de venda NO es permet utilitzar els carros que el Mercat posa a disposició dels clients (els carros amples), ni tant sols sota l’argument de “preparar comandes”.

-EL MOBILIARI I ELEMENTS EXPOSITIUS DE LES PARADES HAN D’ESTAR AUTORITZATS. Es permet l’ús de carros CC, taules de cultiu, caixes, galledes, palets i estructures amb safates, però cal evitar elements opacs que superin els 140 cm d’alt. L’ús de qualsevol altre moble o estructura no habitual cal consultar-lo primer amb direcció del Mercat.

-RÈGIM SANCIONADOR: L’incompliment de les mesures acordades suposarà l’aplicació del següent règim punitiu per part del Mercat:

          1a SANCIÓ  50€

          2a SANCIÓ  100€

          3a SANCIÓ i següents      200€

-CADA SANCIÓ S’APLICARÀ DESPRÉS D’HAVER REALITZAT PRÈVIAMENT 5 AVISOS per permetre al soci esmenar el seu error. Quan després d’aquests avisos no s’actui encara de manera correcta, s’aplicarà la sanció que pertoqui i es girarà pel banc.

-LA SUPERVISIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VA A CÀRREC DELS VIGILANTS DELS MERCAT I LA COMUNICACIÓ D’AVISOS I SANCIONS LA DURÀ A TERME EL CAP DE MERCAT. Ambdós tenen autorització per realitzar fotografies dels incompliments com a prova documental.

Aquests acords es comuniquen durant un període efectiu de 10 dies i s’aplicaran a partir del 15 de març.