Fer-se soci

 

 Informació per a horticultors, floricultors, i professionals majoristes de flor i planta

 

Soci venentCondicions i acreditacions necessàries per a l’admissió com a soci de la SAT 4735, N-11 CAT, Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya:

 

PERSONES FÍSIQUES

 

1. Cal que siguin titulars d’una explotació agrària de cultiu de flors i/o plantes ornamentals que n’assumeixin el risc de beneficis i pèrdues.
S’acreditarà mitjançant:

  • A) Testimoni notarial o fotocòpia compulsada del títol de propietat o del certificat registrat de domini i càrregues de la finca o finques del titular i que seran afectades per l’activitat de la SAT.
  • B) Fotocòpia compulsada o original del contracte d’arrendament, de parceria o d’altre títol que legitimi jurídicament la titularitat de l’explotació afectada per l’activitat de la SAT.
  • C) Certificat expedit per l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) en el que es faci constar les dades de la finca o finques afectades per l’activitat de la SAT, el nombre de hectàrees, el cultiu a què es dediquen i el títol jurídic que justifica la seva titularitat.
  • D) Fotocòpia de la declaració censal a Hisenda (036/037) de l’alta d’activitats.

 

2. És necessari que dos socis actuals de la SAT l’avalin per mitjà d’una carta adreçada a la Junta Rectora de la SAT, que quedarà exposada durant 15 dies al taulell d’anuncis de la SAT. Cal aportar fotocòpia del seu DNI/NIF.

 

3. S’haurà d’efectuar el pagament de les següents quantitats:

  • En concepte de Capital social són 2.326,40 euros
  • En concepte de Quota d’entrada a fons perdut 2.404,05 euros

Total pagaments per ser Soci de la SAT són 4.730,45 euros

 

PERSONES JURÍDIQUES  (a més de les tres condicions anteriors)

 

4. Cal presentar certificat de l’acord de la seva Junta per integrar-se a la nostra SAT i nomenament exprés de la persona o persones que la representaran.

 

5. Han de perseguir finalitats agràries, en concret que estiguin vinculades al sector de la producció i comercialització de flors i plantes ornamentals. Aquest fet que s’acredita mitjançant l’aportació dels Estatuts Socials, Escriptura Notarial o Document de Constitució, fotocòpia de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), si s’escau, i fotocòpia del Número d’Identificació Fiscal (NIF).